Drukuj 

Na podstawie § 7 punkt 5 Statutu Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie („WBST”) zwanym dalej także „Seminarium”, Rada Seminarium WBST uchwala regulamin studiów w Seminarium zwany dalej „regulaminem” w następującym brzmieniu.

 

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

1. Regulamin stosuje się do organizowanych w WBST studiów licencjackich.

2. O ile regulamin nie stanowi inaczej jego przepisy stosuje się także do innych studiów organizowanych przez WBST.

 

§ 2.

We wszystkich sprawach nie uregulowanych w regulaminie decyduje rektor WBST.

 

§ 3.

Ilekroć regulamin jest mowa o:

 1. absolutorium – należy przez to rozumieć stwierdzenie uzyskania przez studenta wszystkich zaliczeń określonych w programie studiów;
 2. absolwencie – należy przez to rozumieć studenta, który uzyskał absolutorium;
 3. immatrykulacji – należy przez to rozumieć wpis na listę studentów Seminarium;
 4. planie zajęć – należy przez to rozumieć wykaz przedmiotów ujętych w programie studiów i realizowanych w Seminarium w danym roku akademickim, wskazujący osobę prowadzącą zajęcia z określonych przedmiotów oraz przypadający na ten rok zakres czasowy zajęć;
 5. programie studiów – należy przez to rozumieć wykaz przedmiotów nauczanych w Seminarium, uwzględniający cały zakres czasowy zajęć, których zaliczenie jest niezbędne do uzyskania przez studenta absolutorium;
 6. reaktywacji – należy przez to rozumieć ponowny wpis na listę studentów osoby, która utraciła prawa studenta;
 7. toku studiów – należy przez to rozumieć kolejność zaliczania przedmiotów objętych programem studiów;
 8. trybie studiów – należy przez to rozumieć tryb stacjonarny lub zaoczny;
 9. tygodniowym rozkładzie zajęć – należy przez to rozumieć wykaz zajęć objętych planem zajęć przewidzianych dla studenta w ramach tygodnia.

 

II. STUDIA

§ 4.

 1. Immatrykulacja następuje na mocy decyzji rektora albo uchwały powołanej przez rektora komisji rekrutacyjnej po złożeniu przez kandydata na studenta wszystkich wymaganych dokumentów i zaliczeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego tryb określa rektor.

 2. Dowodem wpisu na listę studentów jest indeks studenta Seminarium, który stanowi dokument potwierdzający przebieg studiów.

 3. Indeks jest własnością studenta.

 4. Po immatrykulacji student otrzymuje legitymację studenta.

 5. Osobom przyjętym na studia przysługuje od momentu ogłoszenia decyzji o przyjęciu prawo otrzymania stosownych zaświadczeń pod warunkiem uiszczenia wymaganych opłat za pierwszy semestr studiów.

 

§ 5.

Dziekan może przyjąć na studia wolnych słuchaczy na warunkach określonych przez Radę Naukową.

 

§ 6.

Studia licencjackie kończą się złożeniem pracy licencjackiej i egzaminem licencjackim.

 

§ 7.

1. Rok akademicki rozpoczyna się nie później niż 1 października i nie trwa dłużej niż do 30 września następnego roku.

2. Organizację roku akademickiego określa Rektor.

3. Rok akademicki obejmuje:

1) okres zajęć dydaktycznych podzielony na dwa piętnastotygodniowe semestry: zimowy i letni,

2) dwie sesje egzaminacyjne: zimową zamykającą semestr zimowy i letnią zamykającą semestr letni,

3) dwie poprawkowe sesje egzaminacyjne: jedną, po zimowej przerwie semestralnej i drugą, bezpośrednio poprzedzającą rozpoczęcie nowego roku akademickiego,

4. Rektor może wyznaczyć inny termin rozpoczęcia roku akademickiego na studiach zaocznych.

 

§ 8.

 1. Studia odbywają się według programów studiów i planów zajęć ustalonych przez Radę Naukową w oparciu o projekt przedłożony przez dziekana.
 2. Program studiów powinien być ogólnie dostępny. Jego zmiany powinny być podawane do wiadomości z co najmniej półrocznym wyprzedzeniem.
 3. Plan zajęć powinien być podany do wiadomości studentom przed rozpoczęciem roku akademickiego. 

§ 9.

W uzasadnionych przypadkach student, a w szczególności: osoba niepełnosprawna i osoba wychowująca małe dzieci, może za zgodą dziekana studiować według indywidualnego toku studiów.

 

§ 10.

Rektor może wyznaczyć wybrane dni lub godziny jako dni lub godziny rektorskie, wolne od planowych zajęć dydaktycznych.

 

§ 11.

1. W sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji rektora i Rady Naukowej dziekan sprawuje nadzór nad realizacją programu studiów i planu zajęć oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z przebiegiem studiów.

2. Od wszystkich decyzji dziekana dotyczących studentów a objętych postanowieniami regulaminu studiów przysługuje odwołanie do rektora.

3. Gdy stanowisko dziekana nie jest obsadzone zadania dziekana wykonuje rektor lub upoważniony przez rektora prorektor.

 

§ 12.

1.Spośród pracowników dydaktycznych WBST może być powołany opiekun roku dla każdego roku studiów.

2.Opiekunów powołuje dziekan przed rozpoczęciem roku akademickiego.

 

§ 13.

Do zadań opiekuna roku należy:

 1. odbycie na początku roku akademickiego spotkania informacyjnego dla studentów poświęconego sprawom naukowo-organizacyjnym studiów i odbywanie w razie potrzeby następnych spotkań;

 2. reprezentowanie wobec studentów władz Seminarium, opiniowanie dezyderatów studentów dotyczących toku studiów;

 3. współpraca z samorządem studenckim;

 4. indywidualna pomoc doradcza w sprawach osobistych studentów.

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

§ 14.

Student Seminarium ma prawo do:

 1. zdobywania wiedzy w toku wybranych studiów, rozwijania własnych zainteresowań naukowych oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń >, urządzeń i środków oraz Biblioteki Seminarium, a także pomocy naukowej ze strony pracowników dydaktycznych;

 2. zgłaszania do władz Seminarium postulatów dotyczących planu zajęć i rozkładu zajęć, toku studiów, innych spraw związanych z procesem nauczania i wychowania oraz warunkami socjalno-bytowymi;

 3. uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez Seminarium;

 4. uczestniczenia w pracach samorządu studentów;

 5. uczestniczenia w zajęciach innych uczelni, jeśli nie koliduje to z obowiązkami studenta Seminarium;

 6. rozwijania własnych zainteresowań oraz zrzeszania się w grupach budujących duchowo, towarzystwach społecznych, kulturalnych itp.;

 7. ubiegania się o zakwaterowanie w pomieszczeniach pozostających w gestii Seminarium;

 8. uzyskiwania nagród i wyróżnień;

 9. ubiegania się o pracę zarobkową na terenie Seminarium lub poza nim, o ile nie koliduje to z obowiązkami studenta;

 10. ubiegania się o świadczenia rzeczowe oraz stałą lub doraźną pomoc materialną dla siebie i swojej rodziny;

 11. ochrony zdrowia przewidzianej dla studentów Seminarium przez przepisy państwowe;

 12. w uzasadnionych przypadkach do urlopu dziekańskiego.

 

§ 15.

 1. Decyzję w sprawie przyjęcia studenta przenoszącego się z innej uczelni lub uzupełniającego studia odbyte w innej uczelni podejmuje dziekan.

 2. W przypadku studenta przeniesionego z innej uczelni, uzupełniającego studia lub wznawiającego studia dziekan określa warunki uzupełnienia brakujących zaliczeń z przedmiotów przewidzianych w obowiązującym programie studiów.

 3. Osoba wznawiająca studia wnosi opłatę z tytułu reaktywacji w wysokości określonej w odrębnych przepisach.

 

§ 16.

Dziekan wyraża zgodę na zmianę trybu odbywania studiów. Decyzję w tej sprawie dziekan może uzależnić od zaliczenia określonych egzaminów wynikających z różnic programowych.

 

§ 17.

Do obowiązków studenta należy:

 1. pełne wykorzystywanie stwarzanych przez Seminarium możliwości kształcenia się w wymiarze intelektualnym i duchowym oraz

 2. przestrzeganie Regulaminu studiów.

 

§ 18.

W szczególności student jest zobowiązany do:

 1. uczęszczania na zajęcia przewidziane w planie zajęć;

 2. zaliczania zajęć oraz zdawania egzaminów w wyznaczonych terminach;

 3. uzyskiwania zaliczeń semestralnych i odbywania przepisanych praktyk oraz prac społecznych na rzecz Seminarium;

 4. zdobywania i utrwalania wiedzy, zabiegania o swój rozwój duchowy i intelektualny oraz podnoszenie poziomu kultury osobistej;

 5. uczestniczenia w nabożeństwach organizowanych przez WBST;

 6. respektowania decyzji władz WBST;

 7. okazywania szacunku pracownikom WBST oraz przestrzegania zasad koleżeństwa i braterstwa w stosunku do innych;

 8. dbania o godność studenta i dobre imię WBST;

 9. przestrzegania zasad etycznych obowiązujących w WBST;

 10. uiszczania opłat z tytułu studiów w WBST;

 11. dbania o ład i porządek na terenie WBST;

 12. poszanowania mienia WBST.

 

§ 19.

Zasady i tryb zaliczania praktyk wynikających z planu zajęć a także prac społecznych na rzecz Seminarium regulują odrębne przepisy.

 

§ 20.

Za przewinienia dyscyplinarne student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych przez w odrębnych przepisach.

 

§ 21.

Student podlega opiece duszpasterskiej ze strony osób wskazanych przez rektora.

 

IV. ZALICZENIA

§ 22.

 1. Okresem zaliczeniowym w Seminarium jest semestr.

 2. Student zalicza zajęcia i składa egzaminy w sesji określonej planem studiów i zgodnie z jej harmonogramem.

 3. Student zdaje egzamin u prowadzącego zajęcia lub u innych osób upoważnionych przez dziekana.

 

§ 23.

 1. Przy egzaminach i zaliczeniach stosuje się następujące oceny: bardzo dobry (5,0), dobry plus (4,5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0). W przypadku wybitnej znajomości ocenianego przedmiotu można wpisać ocenę „celującą” oznaczając ją jako 6,0.

 2. Ocena z każdego egzaminu oraz z zaliczenia przedmiotu nie objętego egzaminem wpisywana jest do indeksu.

 

§ 24.

 1. Podstawą do zaliczenia semestru jest spełnienie wszystkich wymagań (zaliczenie zajęć, uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminów, zaliczenie praktyk) określonych w planie zajęć dla danego semestru.

 2. Zaliczenia semestru, a następnie roku studiów dokonuje dziekan, czyniąc odpowiednie adnotacje w indeksie.

 

§ 25.

Student może zdawać egzamin z obranego przedmiotu przed wyznaczoną sesją egzaminacyjną, w tzw. terminie zerowym, jednak wyłącznie za zgodą egzaminatora i nie wcześniej niż miesiąc przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. W sytuacjach nadzwyczajnych decyzję podejmuje dziekan.

 

§ 26.

 1. W przypadku nie zaliczenia zajęć w przewidzianym terminie, student przystępuje do zaliczenia w terminie poprawkowym. Po uzyskaniu w terminie poprawkowym zaliczenia zajęć związanych z dopuszczeniem do egzaminu studentowi przysługuje jeden termin egzaminu w sesji poprawkowej. W sytuacjach wyjątkowych decyzje podejmuje dziekan.

 2. Studentowi przysługuje w ciągu siedmiu dni odwołanie dotyczące zaliczeń do dziekana, który może zarządzić komisyjne sprawdzenie uzyskanych przez studenta wyników.

 

§ 27.

Student, który nie przystąpił do egzaminu ze względów zdrowotnych czy innych poważnych względów losowych i może to udokumentować uzyskuje od dziekana prawo do zdawania go w dodatkowym terminie.

 

§ 28.

Student, który z innych względów niż wskazane w § 26 nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, z mocy prawa otrzymuje z egzaminu ocenę niedostateczną, którą wpisuje dziekan.

 

§ 29.

 1. W przypadku uzyskania z egzaminu oceny niedostatecznej studentowi przysługuje prawo do zdawania jednego egzaminu poprawkowego, jednak nie więcej niż z trzech przedmiotów w ciągu jednego semestru. Dziekan stwierdza prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

 2. Egzamin poprawkowy jest przeprowadzany w sesji poprawkowej. Odstępstwo od tej zasady jest dopuszczalne za zgodą dziekana.

 

§ 30.

 1. Rektor może zarządzić egzamin komisyjny w przypadku, gdy student zgłasza w formie pisemnego wniosku uzasadnione zastrzeżenia dotyczące przebiegu egzaminu poprawkowego.

 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 musi wpłynąć nie później niż 7 dni po egzaminie poprawkowym.

 3. Do przeprowadzenia egzaminu komisyjnego rektor powołuje komisję, do której oprócz niego lub zastępującego go dziekana wchodzi dwóch pracowników dydaktycznych Seminarium, z których jeden to poprzedni egzaminator studenta.

 4. Egzamin komisyjny odbywa się nie później niż w 14 dni od daty złożenia wniosku.

 5. Rektor może również zarządzić egzamin komisyjny z własnej inicjatywy lub na wniosek dziekana.

 

§ 31.

W uzasadnionych przypadkach rektor Seminarium może unieważnić wyniki egzaminu komisyjnego.

 

§ 32.

1. Student podejmuje naukę na kolejnym roku studiów po uzyskaniu zaliczenia poprzedniego roku. W uzasadnionych przypadkach dziekan może warunkowo zezwolić na udział w zajęciach studentowi, który nie uzyskał zaliczenia w wymaganym terminie. W przypadkach takich student może zostać obciążony opłatą na poczet dodatkowych kosztów ponoszonych przez Seminarium.

2. Pracownicy dydaktyczni Seminarium nie mogą przyjmować na zajęcia studenta, który nie zaliczył poprzedniego roku studiów lub nie uzyskał warunkowego zezwolenia, o którym mowa w ust. 1.

 

§ 33.

 1. Studentowi, który nie zaliczył semestru lub roku studiów, dziekan wydaje decyzję o:

  1. zezwoleniu na powtarzanie roku (semestru) studiów;

  2. warunkowym wpisie na następny rok (lub semestr) studiów;

  3. skreśleniu z listy studentów.

 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a zalicza się studentowi wszystkie pozytywne oceny uzyskane dotychczas. Ma on prawo, za zgodą dziekana, uczestniczyć w wybranych zajęciach kolejnego semestru lub roku, zaliczać je i zdawać egzaminy.

 3. W przypadku niespełnienia w terminie warunków dziekan może wydać decyzję zezwalającą na powtarzanie roku studiów lub decyzję o skreśleniu z listy studentów.

 

§ 34.

1. Skreślenie z listy studentów następuje w wyniku:

  1. prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego;

  2. rezygnacji ze studiów lub nie złożenia indeksu albo innych wymaganych dokumentów w celu rozliczenia roku (semestru) w wymaganym terminie;

  3. przerwania studiów za zgodą dziekana;

  4. nie uiszczenia opłaty za studia.

 1. Dziekan może skreślić z listy studenta, który więcej niż jeden raz nie zaliczył roku lub semestru studiów.

 2. W stosunku do studenta I roku studiów decyzję o zezwoleniu na powtarzanie roku (semestru) dziekan podejmuje jedynie w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

§ 35.

Przyjęcie na studia osoby skreślonej z listy studentów na pierwszym roku, lub która sama zrezygnowała ze studiów w czasie pierwszych dwóch semestrów nauki jest możliwe tylko w drodze ponownego postępowania kwalifikującego na studia, chyba że w przypadku losowym rektor postanowi inaczej.

 

V. URLOPY

 § 36.

 1. Student, który zaliczył I rok studiów może otrzymać od dziekana zgodę na krótkoterminową lub roczną przerwę w studiowaniu (urlop dziekański) w przypadkach:

  • długotrwałej choroby lub innych okoliczności związanych ze stanem zdrowia;
  • skierowania przez Radę Naukową na studia zagraniczne;
  • urodzenia dziecka lub opieki nad nim;
  • braku środków na pokrycie kosztów studiów.
 2. Urlopu udziela dziekan w porozumieniu z rektorem na podstawie umotywowanego i odpowiednio udokumentowanego wniosku studenta. Dokumenty dotyczące urlopu zdrowotnego muszą być potwierdzone przez odpowiednią jednostkę ochrony zdrowia.

 3. Udzielenie urlopu potwierdza się wpisem do indeksu.

 4. W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej.

 5. Następna przerwa po wznowieniu studiów może nastąpić po zaliczeniu kolejnego roku studiów.

 

VI. WYRÓŻNIENIA

§ 37.

1. Studenci wykazujący się bardzo dobrymi wynikami w nauce mogą być wyróżnieni poprzez:

  1. przyznanie przez rektora dyplomu uznania;

  2. zwolnienie przez rektora z opłat związanych z kształceniem w Seminarium, jednak nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego roku studiów;

  3. przyznanie przez Rektora nagrody pieniężnej.

2. Z wnioskami o wyróżnienie występują: Rada Naukowa, dziekan lub opiekun roku.

 

VII. PRACA LICENCJACKA

§ 38.

 1. Pracę licencjacką student przygotowuje pod kierunkiem promotora, którym może być jeden z pracowników dydaktycznych Seminarium.

 2. Rektor może upoważnić do kierowania pracą licencjacką także inną osobę niż pracownik dydaktyczny Seminarium.

 3. Przed rozpoczęciem przedostatniego semestru studiów student zwraca się do wybranego przez siebie pracownika dydaktycznego Seminarium z prośbą o promowanie jego pracy licencjackiej. Po uzyskaniu zgody pracownika dydaktycznego, student ustala z nim temat pracy licencjackiej.

 4. Wniosek o zatwierdzenie tematu pracy licencjackiej, zawierający pisemną zgodę pracownika, o którym mowa w ust. 3, student przedkłada Radzie Naukowej Seminarium nie później niż do końca listopada w ostatnim roku akademickim studiów.

 5. Rada Naukowa zatwierdza temat pracy licencjackiej i powierza wybranemu przez studenta pracownikowi dydaktycznemu zadania promotora.

 6. Przyjęty przez Radę Naukową temat może być zmieniony tylko za pisemną zgodą promotora i przy zatwierdzeniu przez Radę Naukową. W nadzwyczajnych przypadkach Rada Naukowa może dokonać zmiany promotora pracy.

 

§ 39.

 1. Nie później niż w dwa lata od chwili uzyskania absolutorium student jest obowiązany przedłożyć dziekanowi pracę licencjacką. Ponowne nabycie prawa złożenia pracy licencjackiej uwarunkowane jest wznowieniem studiów.

 2. Pracę licencjacką przedkłada się nie później niż do końca kwietnia, gdy egzamin licencjacki ma się odbyć w czerwcowym terminie egzaminów licencjackich i do końca października, gdy egzamin ma się odbyć w grudniowym terminie egzaminów licencjackich.

 3. Osoba wyrażająca wolę przystąpienia do egzaminu w terminie czerwcowym i grudniowym, która nie przedłożyła pracy odpowiednio do końca kwietnia i do końca października, może być dopuszczona do egzaminu po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości określonej w odrębnych przepisach. Inne terminy obron rektor wyznacza w przypadku umotywowanego wniosku i wniesienia opłaty w wysokości równej opłacie, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

 4. Oceny pracy licencjackiej dokonuje promotor oraz jeden, wyznaczony przez dziekana, recenzent wybrany spośród pracowników dydaktycznych Seminarium lub innych posiadających kwalifikacje osób.

 5. W wypadku rozbieżności w ocenie pracy, mającej wpływ na dopuszczenie do egzaminu licencjackiego, decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu podejmuje dziekan, który może zasięgnąć opinii drugiego recenzenta.

 6. Szczegółowe wymagania stawiane pracy licencjackiej określa aneks do regulaminu uchwalony przez Radę Naukową.

 7. Ocenę pozytywną może uzyskać jedynie praca spełniająca wymagania wskazane w Aneksie, o którym mowa w ust. 3.

 

VIII. EGZAMIN LICENCJACKI

§ 40.

 1. Egzamin dyplomowy (licencjacki) przeprowadza się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia pracy licencjackiej.

 2. Egzamin licencjacki ma charakter ustny.

 3. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu licencjackiego jest:

  1. uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdanie przepisanych egzaminów, jak też zaliczenie wymaganych praktyk, co stwierdza dziekan (absolutorium);

  2. przedłożenie pracy licencjackiej;

  3. uzyskanie co najmniej dostatecznej średniej oceny z pracy licencjackiej.

 

§ 41.

 1. Egzamin licencjacki odbywa się przed komisją, której przewodniczącego powołuje rektor. Ponadto w skład komisji wchodzą: promotor pracy dyplomowej i jej recenzent.

 2. Podczas egzaminu licencjackiego pytania egzaminacyjne dotyczą tematyki pracy licencjackiej oraz zagadnień z przedmiotów ujętych w programie studiów.

 3. Przy ocenianiu wyniku egzaminu stosuje się jednakowe kryteria w stosunku do wszystkich zdających. Obowiązuje skala ocen, o której mowa w § 23 ust.1.

 

§ 42.

 1. W przypadku uzyskania z egzaminu licencjackiego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu licencjackiego, dziekan wyznacza drugi termin jako ostateczny.

 2. W przypadku niezdania egzaminu licencjackiego w drugim terminie dziekan wydaje decyzję o:

  1. zezwoleniu na powtarzanie ostatniego roku studiów;

  2. skreśleniu z listy studentów.

 

IX. UKOŃCZENIE STUDIÓW

§ 43.

 1. Po pomyślnym zdaniu egzaminu licencjackiego, absolwent otrzymuje dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych i tytuł licencjata teologii baptystycznej.

 2. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:

a) średnia arytmetyczna ocen z egzaminów z uwzględnieniem ocen niedostatecznych uzyskanych w ciągu całego okresu studiów;
b) ocena pracy licencjackiej;
c) ocena egzaminu licencjackiego.

 1. Wynik studiów stanowi sumę: 1/2 oceny wymienionej w ust. 2 pkt a, oraz 1/4 ocen wymienionych w pkt. b i c.

 2. W dyplomie ukończenia studiów wyższych zawodowych wpisuje się ostateczny wynik studiów wyrównany do pełnej oceny zgodnie z zasadą: do 3,50 – dostateczny; powyżej 3,50 do 4,50 – dobry, powyżej 4,50 – bardzo dobry.

 3. Wyrównanie do pełnej oceny dotyczy tylko wpisu do dyplomu, we wszystkich innych zaświadczeniach określa się rzeczywisty wynik studiów obliczony jak w ust. 2.

 

§ 44.

Student lub absolwent, który nie złożył pracy licencjackiej i nie przystąpił do egzaminu licencjackiego otrzymuje „Zaświadczenie o stanie odbytych studiów teologicznych w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie.”

 

§ 45.

 1. Prawa studenckie wygasają wraz z zakończeniem ostatniego semestru studiów. W przypadku uzyskania dyplomu przed terminem zakończenia ostatniego semestru prawa studenckie wygasają wraz z uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

 2. Studentowi przygotowującemu pracę licencjacką na wniosek tego studenta lub na wniosek promotora dziekan może przedłużyć prawa studenckie na okres nie dłuższy niż trzy miesiące od daty zakończenia ostatniego semestru studiów, w razie:

  1. długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem akademickiej służby zdrowia;

  2. niemożności wykonania pracy licencjackiej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn niezależnych od studenta (np. awaria lub brak odpowiedniej aparatury badawczej niezbędnej do wykonania pracy, brak dostępu do niezbędnych materiałów źródłowych).

 3. W przypadku dłuższej nieobecności promotora pracy licencjackiej, która mogła wpłynąć na opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, Rada Naukowa na wniosek dziekana obowiązana jest do wyznaczenia osoby, która przejmie obowiązek kierowania pracą. Zmiana kierującego pracą w okresie ostatnich sześciu miesięcy przed terminem ukończenia studiów może stanowić podstawę do przedłużenia terminu złożenia pracy licencjackiej na zasadach określonych w ust. 2.

 

X. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 46.

Uchyla się regulamin studiów w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie z dnia 12 czerwca 2005 roku.

 

 

Przewodniczący
Rady Seminarium

Prezb. Krzysztof Osiecki

Warszawa 08.09.2014r.